Tuesday, March 31, 2009

He Is GoodPraise ye the LORD.O give thanks unto the LORD;
for He is good: for his mercy endureth forever.


(Purihin ninyo ang Panginoon. Oh mangagpasalamat kayo
sa Panginoon; sapagka't siya'y mabuti; sapagka't ang
Kaniyang kagandahang-loob ay magpakailan man.)


Psalm 106:1

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God

Great Tuesday, fellow^-^;;

Monday, March 30, 2009

Greet themBut I trust I shall shortly see thee, and we shall speak face to face. Peace be
to thee.
Our friends salute thee. Greet the friends by name.


(Datapuwa't inaasahan kong makita kang madali,
at tayo'y magkakausap ng harapan.
Ang kapayapaa'y sumainyo nawa. Binabati ka ng mga kaibigan.
Batiin mo ang mga kaibigan sa pangalan.)


3 John 1:14

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God


Great Monday to you!

Sunday, March 29, 2009

Faith is..


Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
(Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita.)
Hebrews 11:1

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God

Great Sunday, fellow!

Saturday, March 28, 2009

Obtain Mercy


Let us therefore come boldly, unto the throne of grace, that we may obtain mercy, and find grace to help in time of need.

(Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan.)

Hebrew 4:16

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God

Great Saturday everybody!

Friday, March 27, 2009

New Things I Declare


Behold, the former things are come
to pass, and new things do I declare:
before they spring forth I tell you of them.
Let them give glory unto the LORD, and
declare his praise in the islands.

(Narito, ang mga dating bagay ay nangyayari na,
at ang mga
bagong bagay ay ipinahahayag ko:

bago mangalitaw ay sinasaysay ko sa inyo.
Mangagbigay luwalhati sila sa Panginoon,
at mangagpahayag ng kaniyang kapurihan sa mga pulo.)

Isaiah 42:9,12

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God

Thankful Frid
ay , fellow! ^-^;;

Thursday, March 26, 2009

Make Peace


And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace.

(At ang bunga ng katuwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan.)
James 3:18
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God

A Fruitful Thursday to all!
^-^;;

Wednesday, March 25, 2009

I Pray Thee


Receive, I pray thee the law from his mouth and lay up his words in thine heart.

(Iyong tanggapin, isinasamo ko sa iyo,
ang kautusan mula sa Kanyang bibig,
at ilagak mo ang Kanyang mga salita sa iyong puso.)


Job 22:22
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God

An awesome Wednesday to you!
^-^;;

Tuesday, March 24, 2009

In the Love of God


Keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life.

(Na magsipanatili kayo sa pagibig sa Diyos,
na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Jesucristo
sa ikabubuhay na walang hanggan.)


Jude 1:21
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God

Winsome Tuesday, fellow!^-^;;

Monday, March 23, 2009

Hope in God


Why are you in despair, O my soul? And why have you become disturbed within me? Hope in God, for I shall again praise Him for the help of His presence.

(Bakit ka nanlulumo, Oh aking kaluluwa?
At bakit nababagabag ang loob mo?
Umasa ka sa Diyos: sapagka't pupuri pa ako sa Kanya
dahil sa tulong ng Kanyang pananatili.)


Psalm 42:5

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God


A peaceful day to you, fellow!^-^;;

Sunday, March 22, 2009

He is Able


20 Now unto Him that is able to do exceeding abundantly
above all that we ask or think, according to the power that works in us,

21
Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen.

(20 Ngayon sa Makapangyarihang gumawa ng lubhang sagana
ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang
gumagawa sa atin,
21 AySumakaniya nawa ang kaluwalhatian sa iglesia at
kay Cristo Jesus sa buong panahon magpakailan man. Siya nawa)


Ephesians 3:20-21

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God

Have a tranquil Monday, fellow!

Saturday, March 21, 2009

Great Peace


Great peace have they who love Your law, and nothing can make them stumble.

(Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisi-ibig ng Iyong kautusan. At walang magiging dahilan ng kanilang pagkatisod.)
Psalm 119:165 NIV

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
Great Saturday, fellow! ^-^;;

Friday, March 20, 2009

Great is Thy Faithfullness


It is of the LORD's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning: great is thy faithfulness.

(Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo
nalipol,sapagka't ang kaniyang mga habag ay hindi nauubos.
Ang mga yao'y bago tuwing umaga, dakila ang inyong pagtatapat.)


Lamentation 3:22,23

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God

Great Friday, fellow!

Thursday, March 19, 2009

Greater is He


Ye are of God little children and have overcome them: because greater is he that is in you than he that is in the world.

(Kayo'y sa Diyos, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila:
sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan.)


Hebrew 4:2

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God

May you have a victorious Thursday, fellow! ^-^;;

Wednesday, March 18, 2009

Good and Ready to Forgive


For Thou Lord, art good and ready to forgive; and plenteous in mercy unto all them that call upon Thee.

(Sapagka't Ikaw, Panginoon, ay mabuti,ut at mapagpatawad,
at sagana sa kagandahang-loob sa lahat na tumatawag sa Iyo.)


Psalm 86:5

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God

Great Wednesday to all!^-^;;

Tuesday, March 17, 2009

Good and Profitable


This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men.

(Tapat ang pasabi, at tungkol sa mga bagay na ito
ay ninanasa kong patotohanan mong may pagkakatiwala,
upang ang mga nagsisipanampalataya sa Diyos
ay maging maingat na papanatilihin ang mabubuting gawa.
Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao)


Titus 3:8
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God

Fun-filled Tuesday, fellow!

Monday, March 16, 2009

Giving Thanks to His Name


By Him therefore let us offer the sacrifice of praise to God continually, that is, the fruit of our lips giving thanks to His name.

(Sa pamamagitan nga Niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng Kanyang pangalan.)

Hebrews 13:15
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God

Great Monday, fellow!

Sunday, March 15, 2009

Be Enlightened


I pray that the eyes of your heart may be enlightened, so that you may know what is the hope of His calling.

(Nawa'y maliwanagan ang mga mata ng inyong puso, upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag.)

Ephesians 1:18

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to G

Have an enlightening Sunday,
fellow!

Saturday, March 14, 2009

Giving of Thanks


I exhort therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men

(Una-una nga sa lahat ng mga bagay, ay iniaaral ko
na manaing, manalangin, mamagitan,
at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao)


1 Timothy 2:1

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God

Thankful Saturday, fellow!^-^;;

Friday, March 13, 2009

Fulfill the Law


For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbor as thyself.

(Sapagka't ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatuwid ay dito:
Iibigin mo ang inyong kapuwa na gaya ng inyong sarili.)


Galatians 5:14
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God

Thursday, March 12, 2009

Fruits of Righteousness


9 And this I pray,
that your love may abound
yet more and more in knowledge and in all judgment;
10 That ye may approve things that are excellent;
that ye may be sincere and without offense till the day of Christ;
11 Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus
Christ, unto the glory and praise of God.

(9 At ito'y idinadalangin ko, na ang inyong pag-ibig ay
lalo't lalo pang sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala;
10 Upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling;
upang kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan
hanggang sa kaarawan ni Cristo;
11 Na mangapuspos ng bunga ng kabanalan, na ito'y sa pamamagitan ni
Jesucristo,
sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng Diyos.)

Philippians 1:9-11

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God glory be to God

Wednesday, March 11, 2009

For My ComfortLet, I pray thee, Thy merciful kindness be for my comfort,
according to Thy word unto Thy servant.

(Isinasamo ko sa Iyo na maging kaaliwan ko ang Iyong kagandahang-loob,
ayon sa Iyong salita sa Iyong lingkod.)


Psalm 119:76

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God

A fine morning to you!

Tuesday, March 10, 2009

Fight for YouThe LORD
shall fight for you, and ye shall hold your peace.

(Ipakikipaglaban kayo ng Panginoon, at kayo'y tatahimik.)

Exodus 14:14

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God


^-^;;

Monday, March 9, 2009

Far Off
6 And I said, Oh that I had wings like a dove! for then would I fly away,
and be at rest.
7 Lo, then would I wander far off, and remain in the wilderness. Selah.
8 I would hasten my escape from the windy storm and tempest.

(6 At aking sinabi, Oh kung ako'y nagkaroon ng mga pakpak na gaya ng
kalapati! Lilipad nga ako, at magpapahinga.
7
Narito, kung magkagayo'y gagala ako sa malayo, ako'y titigil sa ilang.
(Selah)
8
Ako'y magmamadaling sisilong mula sa malakas na hangin at bagyo.)

Psalm 55:6-8

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God

Chill-out!
Have a calming Monday, fellow!

Sunday, March 8, 2009

Faith UnfeignedNow the end of the commandment is charity out of a pure heart,
and of a good conscience, and of faith unfeigned

(Nguni't ang kinauuwian ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat
sa malinis na puso at sa mabuting budhi
at sa pananampalatayang hindi paimbabaw)


1Timothy 1:5

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to GodGreat Sunday to you all!

Saturday, March 7, 2009

Exceeding GraceAnd by their prayer for you,
which long after you for the exceeding grace of God in you.
Thanks be unto God for his unspeakable gift.

(Samantalang sila rin naman, sa panalanging patungkol sa inyo,
ay nananabik sa inyo dahil sa saganang biyaya ng Dios sa inyo.
Salamat sa Diyos dahil sa kaniyang kaloob na di masabi.)


2Corinthians 9:14,15

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God

Gracious Saturday to you,
fellow!

Friday, March 6, 2009

Do Well


If ye fulfill the royal law according to the Scripture,
Thou shalt love thy neighbor as thyself, ye do well

(Gayon man kung inyong ganapin ang kautusang hari, ayon sa kasulatan,
Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili, ay nagsisigawa
kayo ng mabuti:)


James 2:8

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God

Maayong
aga sa imo!
^-^;;

Thursday, March 5, 2009

Do Good To Them


But I say unto you which hear, Love your enemies, do good to them which hate
you,
Bless them that curse you, and pray for them which despitefully use
you.

(Datapuwa't sinasabi ko sa inyong nangakikinig, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang nangapopoot sa inyo,
Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at ipanalangin ninyo ang sa
inyo'y lumalait.)

Luke 6:27, 28

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God

A blessed Thursday to you, fellow!
^-^;;

Wednesday, March 4, 2009

Confidence in Him


And this is the confidence that we have in Him,
that, if we ask any thing according to His Will, He hears us

(At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya,na kung tayo'y humingi
ng anomang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo Niya)


1 John 5:14

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God

Fulfilling
Wednesday, fellow!
^-^;;

Tuesday, March 3, 2009

Cease not to Give ThanksCease not to give thanks for you,
making mention of you in my prayers,

(Ay hindi ako tumitigil ng pagpapasalamat dahil sa inyo,
na aking binabanggit kayo sa aking mga panalangin)


Ephesians 1:16

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God

Great Tuesday, fellow!

Monday, March 2, 2009

Brotherly Love


Let brotherly love continue.

(Mamalagi nawa ang pag-ibig sa mga kapatid.)

Hebrew 13:1

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God


'gandang umaga po! ^-^;;

Sunday, March 1, 2009

Because of His Great Love


But God, being rich in mercy, because of His great love with which He loved us,
even when we were dead in our transgressions,
made us alive together with Christ (by grace you have been saved)

[Nguni't ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa,
dahil sa Kaniyang malaking pag-ibig na Kaniyang inibig tayo,
bagama't tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan,
tayo'y binuhay na kalakip ni Cristo (sa pamamagitan ng biyaya kayo'y nangaligtas)]


Ephesians 2:4-5

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to G

Feel His unfading love,
fellow!

^-^;;