Sunday, May 31, 2009

Above all things


11 Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord; that the Lord is very pitiful, and of tender mercy. 12 But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath: but let your yes be yes; and your no, no; lest ye fall into condemnation.

11 Narito, tinatawag nating mapapalad ang nangagtiis: inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job, at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon, kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. 12 Nguni't higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipanumpa, kahit ang langit, ni ang lupa, ni ang anomang ibang sumpa: kundi ang inyong oo, ay maging oo; at ang inyong hindi, ay maging hindi; upang kayo'y huwag mangahulog sa ilalim ng hatol.

James 5:11-12

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God

Great Sunday to all!

Saturday, May 30, 2009

Walk Worthy


That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing,
being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of
God;
Strengthened with all might, according to His glorious power,
unto all patience and longsuffering with joyfulness

(Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon, sa buong ikalulugod Niya,
at magsipamunga sa bawa't gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng
Diyos;
Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan, ayon sa kalakasan ng Kaniyang
kaluwalhatian, sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak)


Colossians 1:10,11

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God

Friday, May 29, 2009

Unto all patienceStrengthened with all might, according to His glorious power,
unto all patience and longsuffering with joyfulness


(Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan,
ayon sa kalakasan ng Kaniyang kaluwalhatian,
sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak)


Colossians 1:11

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God

Strong-willed Friday to you, fellow!

Thursday, May 28, 2009

True and FaithfulAnd he that sat upon the throne said,
Behold, I make all things new. And he said unto me,
Write: for these words are true and faithful.


(At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi,
Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay.
At sinabi niya, Isulat mo: sapagka't ang mga salitang ito ay tapat at
tunay.)


Revelations 21:5

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God

Great Thursday to all!

Wednesday, May 27, 2009

Thy Work and Thy GloryLet Thy work appear unto Thy servants,
and Thy glory unto their children.

(Mahayag nawa ang Iyong gawa sa Iyong mga lingkod,
at ang kaluwalhatian Mo sa kanilang mga anak.)


Psalm 90:16

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God


Happy Wednesday, fellow!

Tuesday, May 26, 2009

Of high value"Consider the ravens:
They do not sow or reap, they have no storeroom or barn; yet God feeds
them.
And how much more valuable you are than birds!"


Luke 12:24

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God glory be to God


Worthful Tuesday, fellow!

Monday, May 25, 2009

Live peacefullyIf possible, on your part,do everything to live in peace with
everybody.


(Kung maaari, ayon sa inyong makakaya,makipamuhay ng payapa sa lahat ng
tao.)

Romans 12:18

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God glory be to God


Great Monday to all!

Sunday, May 24, 2009

Learn of MeTake my yoke upon you, and learn of me;
for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.
For my yoke is easy, and my burden is light.


(Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin;
sapagka't ako'y maamo at mapagpakumbabang puso:
at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa.
Sapagka't malambot ang aking pamatok, at magaan ang aking pasan.)

Matthew 11:29-30

glory
be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God

An inviting Sunday to all!

Saturday, May 23, 2009

Jesus Christ


For God so loved the world, that he gave his only begotten Son,
that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting
life.

(Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan,
na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak,
upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay
huwag mapahamak,
kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.)


John 3:16


But He was pierced through for our transgressions,
He was crushed for our iniquities;
the chastening for our well-being fell upon Him,
and by his scourging we are healed.

(Nguni't Siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang,
Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan,
ang parusa ng tungkol sa
ating kapayapaan ay nasa Kaniya;
at sa pamamagitan ng Kaniyang mga latay ay
nagsigaling tayo.)


Isaiah 53:5

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God glory be to God

God bless us all!

Friday, May 22, 2009

In The Lord's Service


But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So then, my beloved brethren, stand firm and steady. Keep busy in your work for the Lord, since you know that nothing you do in the Lord's service is ever useless.
(Datapuwa't salamat sa Diyos, na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon.)
1 Corinthians 15:57-58

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God glory be to God


Happy morning, fellow!

Thursday, May 21, 2009

Give Thought To His Steps


A simple man believes anything, but a prudent man gives thought to his steps.
Proverbs 14:15

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God


Stay attentive this Thursday!

Wednesday, May 20, 2009

Fragrant Offering


Be imitators of God, therefore, as dearly loved children and live a life of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God.

Ephesians 5:1~2

glory be glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God
May you have a trouble-free Wednesday, fellow!

Tuesday, May 19, 2009

For He is Good


"Give thanks to the Lord, for He is good! His faithful love endures forever."

Psalm 107:1, NLT

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God

Thankful Tuesday, fellow!

Monday, May 18, 2009

Fervent Prayer


Confess your faults to one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man avails much.

(Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan, at ipanalangin ng isa't isa ang iba, upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid.)
James 5:16

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God

Keep an attitude of prayer.
Stay worry-free this Monday, fellow!

Sunday, May 17, 2009

Before All Nations


For as the earth brings forth her bud, and as the garden causes the things that are sown in it to spring forth; so the Lord GOD will cause righteousness and praise to spring forth before all the nations.

(Sapagka't kung paanong ang lupa'y nagsisibol ng pananim, at kung paanong ang halamanan ay nagsisibol ng mga bagay na natanim sa kaniya; gayon pasisibulin ng Panginoong Diyos ang katuwiran at kapurihan sa harap ng lahat na bansa.)

Isaiah 61:11

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God

Well-marked Sunday!

Saturday, May 16, 2009

Share Our Lives


We loved you so much that we shared with you not only God’s Good News but our own lives, too.

1 Thessalonians 2:8

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God

Friday, May 15, 2009

Salute Thee


All that are with me salute thee. Greet them that love us in the faith. Grace be with you all. Amen.

(Binabati ka ng lahat ng mga kasama ko. Batiin mo ang mga nagsisiibig sa atin sa pananampalataya. Biyaya ang sumainyo nawang lahat.)

Titus 3:15

glory be glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God

Embrace the day with gladness,
fellow!
^-^;;

Thursday, May 14, 2009

Receive Them


Him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputations.

(Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan.)

Romans 14:1

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God

Fair and favorable Thursday, fellow!

Wednesday, May 13, 2009

Quietly Wait


It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the LORD.

(Mabuti nga na ang tao ay umasa at maghintay na tahimik sa pagliligtas ng Panginoon.)
Lamentation 3:26

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God


Welcoming Wednesday with a smile!

Tuesday, May 12, 2009

Overflowing Gratitude


“So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness”

(Kung paano nga na inyong tinanggap si Cristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, Na nangau-ugat at nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat.)

Colossians 2:6-7

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God

Gracious Tuesday indeed!

Monday, May 11, 2009

Into the Way of Peace


Through the tender mercy of our God; whereby the dayspring from on high hath visited us, To give light to them sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace.

(Dahil sa magiliw na habag ng aming Diyos, Ang pagbubukang liwayway buhat sa kaitaasan ay dadalaw sa atin, Upang liwanagan ang nangakalugmok sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan; Upang itumpak ang ating mga paa sa daan ng kapayapaan.)

Luke 1:78,79

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God
Wonderful Monday to you!

Sunday, May 10, 2009

Guarding the Soul


He who guards his mouth and his tongue, guards his soul from troubles.

(Sinomang iniingatan ang kanyang bibig at dila, ay iniingatan ang kanyang kaluluwa mula sa mga kabagabagan.)
Proverbs 21:23

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God

Great Sunday to all!

Saturday, May 9, 2009

He Shall Be


And he shall be as the light of the morning,
when the sun rises, even a morning without clouds;
as the tender grass springing out of the earthby clear shining after rain.


(Siya'y magiging gaya ng liwanag sa kinaumagahan
pagka ang araw ay sumisikat, Sa isang umagang walang mga alapaap;
Pagka ang malambot na damo ay sumisibol sa lupa,
Sa maliwanag na sikat pagkatapos ng ulan.)


2 Samuel 23:4

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God

A renewing Saturday to all!

Friday, May 8, 2009

Guard Your Heart and Mind


And the peace of God, which surpasses all comprehension,
shall guard your hearts and your minds in Christ Jesus.


(At ang kapayapaan ng Diyos, na di masakop ng pagi-isip,
ay magi-ingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pagi-isip kay Cristo
Jesus.)


Philippians 4:7

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God

Great Day to all! ^-^;;

Thursday, May 7, 2009

Every Day


Every day is miserable for the depressed,
but a light-hearted man has a continual feast.


(Ang bawat araw ay masama para sa nagdadalamhati:
nguni't siyang may masayang puso ay may laging kapistahan.)


Proverbs 15:15

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God

HAPPY Day to all! ^-^;;

Wednesday, May 6, 2009

Divine Strength“…for when I am weak [in human strength],
then am I [truly] strong (able, powerful in divine strength)”


2Corinthians 12:10

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God

Have a steadfast Day, fellow! ^-^;;

Tuesday, May 5, 2009

Come unto Me


Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you
rest.


(Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha,
at kayo'y aking papagpapahingahin.)


Matthew 11:28

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God

Great Day fellow!

Monday, May 4, 2009

Calm The Storm


Then they cry unto the LORD in their trouble,
and he brings them out of their distresses.
He makes the storm a calm, so that the waves thereof are still.

(Nang magkagayo'y nagsidaing sila sa Panginoon
sa kanilang kabagabagan, at inilabas niya sila sa kanilang kahirapan.
Kaniyang pinahihimpil ang bagyo, na anopa't
ang mga alon niyaon ay nagsisitahimik.)


Psalm 107:28,29

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God

Well-situated Monday, fellow! ^-^;;

Sunday, May 3, 2009

All Thy WondersI will give thanks to the LORD with all my heart;
I will tell of all Thy wonders.


(Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso;
aking ipakikilala ang lahat na iyong kagilagilalas na mga gawa.)


Psalm 9:1

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God

A gracious Sunday to all! ^-^;;

Saturday, May 2, 2009

Uphold You


Do not fear, for I am with you;
do not be anxiously look about you, for I am your God.
I will strengthen you; surely I will help you; surely
I will uphold you with My righteousness right hand.


(Huwag kang matakot, sapagka't Ako'y sumasaiyo;
huwag kang manglupaypay, sapagka't Ako'y iyong Diyos;
palalakasin ka; oo, tutulungan ka; oo,
aalalayan ka ng kanang kamay ng Aking katuwiran.)


Isaiah 41:10

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God

An Inspiring Saturday to all! ^-^;;

Friday, May 1, 2009

Seek HimBut without faith it is impossible to please Him:
for he that cometh to God must believe that He is,
and that He is a rewarder of them that diligently seek Him.


(At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa Kanya;
sapagka't ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos,
at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap.)


Hebrews 11:6

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God


Have a cool morning, fellow!