Saturday, February 28, 2009

Be Strong and of Good Courage


Be strong and of a good courage, fear not, nor be afraid of them:
for the LORD Thy God, He it is that doth go with thee;
He will not fail thee, nor forsake thee.

(Kayo'y magpakalakas at magpakatapang,
huwag kayong matakot, ni mangilabot sa kanila;
sapagka't ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo;
hindi ka niya iiwan ni pababayaan ka Niya.)


Deuteronomy 31:6

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God

Great Saturday to all!

Friday, February 27, 2009

Shine before Men


Let your light so shine before men that they may see your good works
and glorify your Father which is in heaven.

(Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao;
upang mangakita nila ang inyong mabubuting gawa,
at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit)

Matthew 5:16

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God

Great Friday,
fellow! ^-^;;

Thursday, February 26, 2009

Renew their Strength


But they that wait upon the LORD shall renew their strength;
they shall mount up with wings as eagles;
they shall run, and not be weary; and they shall walk, and not faint.

(Nguni't silang nangaghihintay sa Panginoon ay mangagbabagong lakas;
sila'y paiilanglang na may mga pakpakna parang mga aguila;
sila'y magsisitakbo, at hindi mangapapagod; sila'y magsisilakad, at hindi
manganghihina.)


Isaiah 40:31

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God

Good Morning!
^-^;;

Wednesday, February 25, 2009

Praying Always


We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ,
praying always for you

(Nagpapasalamat kami sa Diyos, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo,
na kayo'y laging idinadalangin)


Colossians 1:3

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God

Prayerful
Wednesday to all!
^-^;;

Tuesday, February 24, 2009

Ponder the Path


Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established.

(Papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa,
at mangatatag ang lahat ng iyong lakad.)


Proverbs 4:26

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God

Great Tuesday to all!

Monday, February 23, 2009

Make Mention of You


For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of His Son,
that without ceasing I make mention of you always in my prayers

(Sapagka't ang Diyos ang aking saksi, na Siyang pinaglilingkuran ko sa aking espiritu sa evangelio ng Kaniyang Anak, na walang patid na aking kayong binabanggit,sa aking mga panalangin)

Romans 1:9

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God

Cozy Monday, fellow! ^-^;;

Sunday, February 22, 2009

Knowledge from Afar


I will fetch my knowledge from afar
and will ascribe righteousness to my Maker.

(Dadalhin ko ang aking kaalaman mula sa malayo,
at aking itutungkol ang katuwiran sa Maylalang sa akin.)


Job 36:3

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God

Way
you go, fellow!
^-^;;

Saturday, February 21, 2009

Good of the Land


If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land

(Kung kayo'y magkusa at mangagmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain: )

Isaiah 1:19

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God glory
be to God

Cool Saturday to you!^-^;;

Friday, February 20, 2009

Be Clothed With Humility


Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder.
Yea, all of you be subject one to another, and be clothed with humility:
for God resists the proud, and gives grace to the humble.

(Gayon din naman, kayong mga kabataan, ay magsisuko sa matatanda.
Oo, kayong lahat ay mangagbigkis ng kapakumbabaan,
na kayo-kayo'y maglingkuran: sapagka't ang Dios ay sumasalangsang
sa mga palalo, datapuwa't nagbibigay ng biyaya sa mga
mapagpakumbaba.)


1 Peter 5:5

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God

Great Friday, fellow!^-^;;

Thursday, February 19, 2009

Be Blessed Forever


Therefore now let it please thee to bless the house of thy servant,
that it may continue forever before thee:
for thou, O Lord GOD, hast spoken it: and with thy blessing,
let the house of thy servant be blessed forever.

(Ngayon nga'y kalugdan mong pagpalain ang sangbahayan ng iyong lingkod,
upang mamalagi magpakailan man sa harap mo:
sapagka't ikaw, Oh Panginoong Diyos ay nagsalita:
at sa pamamagitan ng iyong pagpapala ay maging mapalad nawa
ang sangbahayan ng iyong lingkod magpakailan man.)


2 Samuel 7:29

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God

'gandang umaga po!^-^;;

Wednesday, February 18, 2009

Assurance of Hope


And we desire that every one of you do show the same diligence
to the full assurance of hope unto the end.

(At ninanasa namin na ang bawa't isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap
sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan)


Hebrew 6:11

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God

Maayong aga sa'yo!^-^;;

Tuesday, February 17, 2009

A New Heart


I will give you a new heart and put a new spirit in you;
I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh.

Ezekiel 36:26

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God

Well-situated Tuesday, fellow! ^-^;;

Monday, February 16, 2009

According to the Will

Wherefore let them that suffer according to the will of God
commit the keeping of their souls to Him
in well doing, as unto a faithful Creator.

(Kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata
ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa
sa paggawa ng mabuti sa tapat na Lumalang.)


1 Peter 4:19

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God
Maayong Lunes, fellow!
^-^;;

Sunday, February 15, 2009

A Great Calm

And he saith unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith?
Then he arose, and rebuked the winds and the sea; and there was a great calm.

(At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo'y nangatatakot,
Oh kayong kakaunti ang pananampalataya?
Nang magkagayo'y nagbangon siya, at sinaway ang mga hangin at ang dagat;
at humusay na totoo ang panahon.)


Matthew 8:26

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God glory be to God


A great Sunday to you, fellow!
^-^;;

Saturday, February 14, 2009

Give thanks to God!


Give thanks to the God of heaven, for His lovingkindness is everlasting.

(Mangagpasalamat kayo sa Diyos ng langit:
sapagka't ang Kanyang kagandahang-loob ay magpakailan man.)


Psalm 136:26

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God

Happy Valentine's
and great Saturday, fellow!
^-^;;

Friday, February 13, 2009

Fruit of the Spirit


But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness,
faithfulness, gentleness, self-control; against such things there is no law.

(Datapuwa't ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan,
pagpapahinuhod, kagandahang-loob, kabutihan, katapatan,
kaamuan, pagpipigil; laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan.)

Galatians 5:22-23

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God

Have a restful and blessed weekend,
fellow!
^-^;;

Thursday, February 12, 2009

Follow RighteousnessFlee also youthful lusts:
but follow righteousness, faith, charity, peace,
with them that call on the Lord out of a pure heart.

(Datapuwa't layuan mo ang masasamang pita ng kabataan,
at sundin mo ang kabanalan,
ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan,
kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis.)

2 Timothy 2:22

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God

Great Thursday fellow!
^-^;;

Wednesday, February 11, 2009

Every man shall give..Every man shall give as he is able according to the blessing
of the LORD thy God which he has given Thee.

(Bawa't tao ay magbibigay ng kanyang kaya,
ayon sa pagpapala na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos.)

Deuteronomy 16:17

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God

Fulfilling Wednesday to all!
^-^;;

Tuesday, February 10, 2009

Enlightening the Eyes

The precepts of the LORD are right, rejoicing the heart:
the commandment of the LORD is pure, enlightening the eyes.

(Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid, na nagpapagalak sa puso:
ang utos ng Panginoon ay dalisay, na nagpapaliwanag ng mga mata.)

Psalm 19:8

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God

Thoughtful Tuesday to all! ^-^;;

Monday, February 9, 2009

Be Healed


Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees;
And make straight path for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed.

(Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa,
upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling.)

Hebrew
12:12,13
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God

A pleasant Monday to you! ^-^;;

Abundant Grace

For all things are for your sakes,
that the abundant grace might through the thanksgiving of many
redound to the glory of God.

(Sapagka't ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo,
upang ang biyaya na pinarami sa pamamagitan ng marami,
ay siyang magpasagana ng pagpapasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos.)

2 Corinthians 4:15
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God

Marvelous Sunday to you, fellow!
^-^;;

Saturday, February 7, 2009

Welcome!

Hi fellows!

In this blog, you will see more bible verses written in English and Filipino.

This will surely inspire you and guide you in your evryday endeavors.

Enjoy life!

God bless you!