Friday, July 31, 2009

Send Out Workers Into His Harvest


37
Then Jesus told to his disciples "The harvest truly is great, but
the workers few.

38 Pray then that the Lord of the harvest may send out workers into His harvest.

(37 Nang magkagayo'y sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad,
"Ang aanihin ay tunay na marami, datapuwa't kakaunti ang mga
manggagawa.
38 Idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin,
na magpadala Siya ng mga manggagawa sa Kanyang
aanihin.)Matthew 9:37-38

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God glory be to God glory be to
God
Tranquil Friday to you!

Thursday, July 30, 2009

Seek Unto God


I would seek unto God, and unto God would I commit my cause: Which does great things and unsearchable; marvelous things without number

(Nguni't sa ganang akin, ay hahanapin ko ang Diyos, at sa Diyos ay aking ihahabilin ang aking usap: Na Siyang gumagawa ng mga dakilang bagay at ng mga hindi magunita; ng mga kamanghamanghang bagay na walang bilang)

Job 5:8,9


glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God

Great Thursday to you!

Wednesday, July 29, 2009

Save Them


And the LORD shall help them, and deliver them: He shall deliver them from the wicked and save them, because they trust in Him.

(At sila'y tinutulungan ng Panginoon, at sinasagip sila: sinasagip Niya sila sa masama, at inililigtas sila. Sapagka't sila'y nagsipagkanlong sa Kaniya.)

Psalm 37:40

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God

Great Wednesday to all!

Tuesday, July 28, 2009

Prepare Thine Heart


If thou prepare thine heart, and stretch out thine hands toward Him; For then shalt thou lift up thy face without spot; yea, thou shalt be steadfast, and shalt not fear

(Kung iyong ihahanda ang iyong puso, at iuunat mo ang iyong kamay sa Kaniya; Walang pagsala ngang iyong itataas ang iyong mukha na walang kapintasan; Oo, ikaw ay matatatag, at hindi matatakot)

Job 11:13, 15

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God

Have a fruitful Tuesday, fellow!

Monday, July 27, 2009

Pray For Them


43
Ye have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbor, and
hate thine enemy.
44
But I say unto you, Love your enemies, bless them that curse you,
do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use
you, and persecute you;
45 That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust.
(43 Narinig ninyong sinabi, Iibigin mo ang iyong kapuwa, at kapopootan mo ang
iyong kaaway:
44
Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway,
at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig;
45 Upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit: sapagka't pinasisikat niya ang kaniyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap.)

Matthew 5:43-45

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God
Winsome Monday, fellow!

Sunday, July 26, 2009

Peace Be Still


“Then He arose and rebuked the wind, and said to the sea, “Peace, be still!” And the wind ceased and there was a great calm”

Mark 4:39 NKJ 9:37-38

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God glory be to God glory be to
God

Placid Sunday to you, fellow! ^-^;;

Saturday, July 25, 2009

Our Confident Hope


"We can rejoice, too, when we run into problems and trials, for we know that they help us develop endurance. And endurance develops strength of character, and character strengthens our confident hope of salvation"

(Romans 5:3-4, NLT)

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God

Hopeful Saturday, fellow!

Friday, July 24, 2009

Offers Praise


Whoso offers praise glorifies me: and to him that orders his conversation aright will I show the salvation of God.
(Ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin; at sa kaniya na nagaayos ng kaniyang pakikipagusap aking ipakikita ang pagliligtas ng Dios.)

Psalm 50:23

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God glory be to God glory be to
God

Grateful Friday, indeed!

Thursday, July 23, 2009

Of a Humble Spirit


Better it is to be of a humble spirit with the lowly, than to divide the spoil with the proud.

(Maigi ang magkaroon ng mapagpakumbabang loob na kasama ng dukha, kay sa bumahagi ng samsam na kasama ng palalo.)
Proverbs 16:19

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God glory be to God glory be to
God

Have a placid Thursday, fellow! ^-^;;

Wednesday, July 22, 2009

My Good

But as for me, the nearness of God is my good;
I have made the Lord my refuge, that I may tell of all Thy works.

(Nguni't para sa akin, ang paglapit sa Diyos ay mabuti;
ginawa kong aking kanlungan ang Panginoong Diyos,
upang aking maisaysay ang lahat ng Iyong mga gawa.)


Psalm 73:28

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God glory be to God

Weary not this Wednesday, fellow!

Tuesday, July 21, 2009

Let Your Light Shine


"Let your light so shine before men that they may see your moral excellence and your praiseworthy, noble, and good deeds and recognize and honor and praise and glorify your Father Who is in heaven"

(Matthew 5:16, AMP)

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God glory be to God glory be to God
Enlightening Tuesday, fellow!

Monday, July 20, 2009

Inherit Blessings


8 Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous: 9 Not rendering evil for evil,or railing for railing: but contrariwise blessing; knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing.

(8 Katapustapusan, kayong lahat ay mangagkaisang akala, madamayin, mangag-ibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagkumbabang pagiisip: 9 Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama, o ng alipusta ang pagalipusta; kundi ng pagpapala; sapagka't dahil dito kayo'y tinawag, upang kayo'y mangagmana ng pagpapala.)
1 Peter 3:8,9

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God

Great Monday, fellow! ^-^;;

Sunday, July 19, 2009

In Our Time of Need


Let us then approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need.
Hebrews 4:16

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God

Cool morning, fellow!^-^;;

Saturday, July 18, 2009

Hear Their Cry


He will fulfill the desire of them that fear Him: He also will hear their cry, and will save them.
(Kaniyang tutuparin ang nasa nila na nangatatakot sa Kanya; Kaniya ring didinggin ang kanilang daing, at ililigtas sila.)

Psalm 145:19

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God glory be to God
Weary not this Saturday, fellow!

Friday, July 17, 2009

He answered


I sought the Lord and he answered me; he delivered me from all my fears.

(Aking hinanap ang Panginoon, at sinagot niya ako, at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga katakutan.)

Psalm 34:4

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God

A blessed Friday to all!

Thursday, July 16, 2009

Every good gift


Every good gift and every perfect gift is from above, and comes down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning.
(Ang bawa't mabuting kaloob at ang bawa't sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago, ni kahit anino man ng pag-iiba.)
James 1:17

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God glory be to God
Great Thursday, fellow!

Wednesday, July 15, 2009

Dwell on These Things


Finally, brethren, whatever is true,whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is any excellence and if anything worthy of praise,let your mind dwell on these things.

(Katapustapusan, mga kapatid, anomang bagay na katotohanan, anomang bagay na kagalanggalang, anomang bagay na matuwid, anomang bagay na malinis, anomang bagay na kaibig-ibig, anomang bagay na mabuting ulat; kung may anomang kagalingan, at kung may anomang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito.)

Philippians 4:8

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God glory be to God glory be to
GodA grand Wednesday to all!

Tuesday, July 14, 2009

Bless Thy Bread and Water


And ye shall serve the LORD your God, and he shall bless thy bread, and thy water; and I will take sickness away from the midst of thee.

(At inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos, at Kaniyang babasbasan ang iyong tinapay at ang iyong tubig; at aking aalisin ang sakit sa gitna mo.)

Exodus 23:25

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God glory be to God

Blessed Tuesday to all!

Sunday, July 12, 2009

Disquieted


Why art thou cast down, O my soul? And why art thou disquieted within me? Hope thou in God: for I shall yet praise Him, who is the health of my countenance, and my God.

(Bakit ka nanglulumo, Oh kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos: sapagka't pupuri pa ako sa Kanya, na Siyang kagalingan ng aking mukha, at aking Diyos.)
Psalm 42:11

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God
Worry-not this Sunday, fellow!
^-^;;

Saturday, July 11, 2009

Clearly Demonstrate


"He raised us up together with Him…that He might clearly demonstrate through the ages to come the immeasurable, limitless, surpassing riches of His free grace, His unmerited favor…”
Ephesians 2:6-7 AMP

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God glory be to God
Worry-free Saturday, fellow!
^-^;;

Friday, July 10, 2009

Bring it to pass


Commit thy way unto the LORD; trust also in Him; and he shall bring it to pass.

(Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon;
tumiwala ka rin naman sa Kaniya, at Kaniyang
papangyayarihin.
)
Psalm 37:5

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God

Great Day to all!
^-^;;

Thursday, July 9, 2009

Be invigorated


"[We pray] that you may be invigorated and strengthened with all power according to the might of His glory, [to exercise] every kind of endurance and patience (perseverance and forbearance) with joy,"

Colossians 1:11, AMP

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God glory be to God
Festive Thursday to all! ^-^;;

Wednesday, July 8, 2009

With All Diligence


Keep your heart with all diligence; for out of it are the issues of life. (Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap; sapagka't dinadaluyan ito ng buhay.)

Proverbs 4:23

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God

Great Day, fellow!
^-^;;


Tuesday, July 7, 2009

Under thy wings


How excellent is Thy lovingkindness, O God! Therefore the children of men put their trust under the shadow of Thy wings.
(Lubhang mahalaga ng Iyong kagandahang-loob, Oh Diyos! At ang mga anak ng mga tao ay nanganganlong sa ilalim ng Iyong mga pakpak.)
Psalm 36:7

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God

Magandang araw, fellow!

Monday, July 6, 2009

To walk in His statutes


Let your heart therefore be perfect with the LORD our God to walk in his statutes, and to keep his commandments, as at this day.
(Kaya't maging sakdal nawa ang inyong puso sa Panginoon nating Diyos, na magsilakad sa Kanyang mga palatuntunan, at ingatan ang Kanyang mga utos, gaya sa araw na ito.)

1 Kings 8:61

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to G
Take a walk with Him everyday, fellow!

Sunday, July 5, 2009

Strength and Peace


The LORD will give strength unto His people; the LORD will bless His people with peace.

(Ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa Kaniyang bayan; pagpapalain ng Panginoon ang Kaniyang bayan ng kapayapaan.)

Psalm 29:11

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God

Well-off Sunday, fellow!

Saturday, July 4, 2009

Obtain Honor


A man's pride will bring him low, but a humble spirit will obtain honor.

(Ang kapalaluan ng tao ay magbababa sa kanya: nguni't ang may mapagpakumbabang diwa ay magtatamo ng karangalan.)
Proverbs 29:23

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God glory be to God

Stay calm this Saturday, fellow!

Friday, July 3, 2009

Have Hope


For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope.

(Sapagka't ang anomang mga bagay na isinulat nang una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pag-asa.)
Romans 15:4

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God glory be to God

Terrific Friday, fellow!
^-^;;

Thursday, July 2, 2009

Cast away


For what is a man advantaged if he gain the whole world and lose himself or be cast away?

(Sapagka't ano ang pakikinabangin ng tao, kung makamtan niya ang buong sanglibutan, at mawawala o mapapahamak ang kaniyang sarili?)

Luke 9:25

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God glory be to God

Lighthearted Thursday to all!
^-^;;