Thursday, April 30, 2009

Save The WorldAnd if any man hear my words, and believe not, I judge him not:
for I came not to judge the world, but to save the world.

(At kung ang sinomang tao'y nakikinig sa aking mga pananalita,
at hindi ingatan, ay hindi ko siya hinahatulan:
sapagka't hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan,
kundi upang iligtas ang sanglibutan.)


John 12:47

glory
be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God

Wednesday, April 29, 2009

ReflectsAs water reflects a face, so a man's heart reflects the man.

(Kung paanong sa tubig ang mukha ay nasasalamin, gayundin ang puso ng tao sa
tao.)


Proverbs 27:19

glory
be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God

Great Wednesday fellow! ^-^;;

Tuesday, April 28, 2009

Perfected in WeaknessAnd He has said to me,
"My grace is sufficient for you, for power is perfected in
weakness."


(At sinabi Niya sa akin,
"Ang Aking biyaya ay sapat na sa iyo:
sapagka't ang Aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa
kahinaan.")


2 Corinthians 12:9

glory
be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God

Well-off Tuesday, fellow!

Monday, April 27, 2009

Be Healed!


Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees;
And make straight path for your feet, lest that which is lame be turned out of the way; but let it rather be healed.

(Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa,
upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling.)

Hebrew 12:12,13
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God

A pleasant Monday to you! ^-^;;

Sunday, April 26, 2009

Assurance of Hope


And we desire that every one of you do show the same diligence
to the full assurance of hope unto the end.

(At ninanasa namin na ang bawa't isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap
sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan)


Hebrew 6:11

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God

Maayong aga!^-^;;

Saturday, April 25, 2009

Run With Endurance


Let us also lay aside every encumbrace, and the sin which so easily entangles
us,
and let us run with endurance the race that is set before us,
fixing our eyes on Jesus the author and perfecter of faith


(Isantabi naman ang bawa't pasanin, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin,
at ating takbuhin nang may pagtitiis ang takbong inilagay sa harapan
natin,
na mamasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating
pananampalataya)


Hebrews 12:1~2

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to G

Have a sunny disposition, fellow! ^-^;;

Friday, April 24, 2009

Receive the Promise


For ye have need of patience,
that, after ye have done the will of God,
ye might receive the promise.

(Sapagka't kayo'y nangangailangan ng pagtitiis,
upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos,
ay magsitanggap kayo ng pangako.)


Hebrews 10:36

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God

Fulfilling Friday indeed! ^-^;;

Thursday, April 23, 2009

Prayer of FaithAnd the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up;
and if he have committed sins, they shall be forgiven him.


(At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit,
at ibabangon siya ng Panginoon; at kung nagkasala siya, ay ipatatawad sa
kanya.)


James 5:15

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God

Prayerful Thursday, fellow! ^-^;;

Wednesday, April 22, 2009

Keep Instruction


He is in the way of life that keeps instruction:
but he that refuses reproof errs.


(Nasa daan ng buhay siyang nakikinig ng saway:
nguni't siyang nagpapabaya ng saway ay nagkakamali.)


Proverbs 10:17

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God

Well-off Wednesday, fellow! ^-^;;

Tuesday, April 21, 2009

Have Faith


And Jesus answering saith unto them, Have faith in God.

(At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila,
Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos.)


Mark 11:22

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God


A faithful day to you, fellow! ^-^;;

Monday, April 20, 2009

Day to day


Sing unto the LORD, all the earth;
show forth from day to day His salvation.


(Kayo'y magsiawit sa Panginoon, buong mundo,
Ihayag ninyo ang Kaniyang pagliligtas sa araw-araw.)


1 Chronicles 16:23

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God

Tranquil Monday to all! ^-^;;;

Sunday, April 19, 2009

Bless Thy Servant


Therefore now let it please Thee to bless the house of Thy servant,
that it may continue forever before Thee:
for Thou, O Lord GOD, hast spoken it: and with Thy blessing,
let the house of Thy servant be blessed forever.


(Ngayon nga'y kalugdan Mong pagpalain ang sangbahayan ng Iyong lingkod,
upang mamalagi magpakailan man sa harap Mo:
sapagka't Ikaw, Oh Panginoong Diyos ay nagsalita:
at sa pamamagitan ng Iyong pagpapala ay maging mapalad nawa
ang sangbahayan ng Iyong lingkod magpakailan man.)


2 Samuel 7:29

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God

Faithful & fruitful Sunday, fellow!^-^;;

Saturday, April 18, 2009

Not All Things Are Profitable


All things are lawful for me, but not all things are profitable.
All things are lawful for me, but I will not be mastered by
anything.


(Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid;
nguni't hindi ang lahat ay nararapat.
Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid;
nguni't hindi ako pasasakop sa kapangyarihan ng anoman.)


1 Corinthians 6:12

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God

Maayong adlaw, fellow! ^-^;;

Friday, April 17, 2009

Maintain Good Works


And let ours also learn to maintain good works
for necessary uses, that they be not unfruitful.


(At pag-aralan din naman ng ating mga tao
na manatili sa mabubuting gawa sa kagamitang kailangan,
upang huwag mawalan ng bunga.)


Titus 3:14

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God

Fulfilling Friday, fellow! ^-^;;

Thursday, April 16, 2009

In Righteousness


Sow to yourselves in righteousness, reap in mercy; break up your fallow ground:
for it is time to seek the LORD till he come and rain righteousness upon
you.


(Mangaghasik kayo sa inyong sarili sa katuwiran,
magsigapas kayo ayon sa kaawaan; bungkalin ninyo ang inyong pinabayaang
bukiran; sapagka't panahon na hanapin ang Panginoon,
hanggang sa siya'y dumating, at magdala ng katuwiran sa inyo.)


Hosea 10:12

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God

A Fine Thursday to you, fellow! ^-^;;

Wednesday, April 15, 2009

HumilityWhen pride comes, then comes dishonor,
but with the humble is wisdom.


(Pag kapalaluan ang dumarating, kasunod ang kahihiyan:
nguni't nasa mapagkumbaba ang karunungan.)


Proverbs 11:2

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God

Great day to you! ^-^;;

Tuesday, April 14, 2009

He Uploads


23 The steps of a good man are ordered by the LORD: and He delights in his
way.
24
Though he fall, he shall not be utterly cast down: for the LORD upholds
him with His hand.


(23 Ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon; at Siya'y nasasayahan sa kanyang lakad.
24
Bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga:
Sapagka't inaalalayan siya ng Panginoon ng Kanyang kamay.)


Psalm 37:23-24

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God

A fulfilling Tuesday indeed! ^-^;;

Monday, April 13, 2009

Girds With Strength


It is God that girds me with strength, and makes my way perfect.

(Ang Diyos na nagbibigkis sa akin ng kalakasan, at nagpapasakdal sa aking
lakad.)


Psalm 18:32

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God

Way you go, fellow!
Have a fine day! ^-^;;

Sunday, April 12, 2009

Ascribe ye greatness2 My doctrine
shall drop as the rain, my speech shall distill as the dew,
as the small rain upon the tender herb and as the showers upon the grass:
3
Because I will publish the name of the LORD: ascribe ye greatness unto
our God.


(2 Ang aking aral ay papatak na parang ulan; Ang aking salita ay bababa na
parang hamog;
Gaya ng ambon sa malambot na damo, At gaya ng mahinang ambon sa
gugulayin:
3
Sapagka't aking ihahayag ang pangalan ng Panginoon: Dakilain ninyo ang
ating Diyos.)


Deuteronomy 32:2, 3

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God

Have a cool Sunday, fellow! ^-^;;

Saturday, April 11, 2009

Your Faith GrowsWe are bound to thank God always for you, brethren,
as it is meet, because that your faith grows exceedingly,
and the love of every one of you all toward each other abounds

(Kami ay nararapat, mga kapatid, na mangagpasalamat na lagi sa Diyos dahil sa
inyo,
gaya ng marapat, dahil sa ang inyong pananampalataya ay lumalaking lubha,
at ang pag-ibig ng bawa't isa sa iba't iba sa inyong lahat ay
sumasagana)


2 Thessalonians 1:3

glory
be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God

Happy Saturday, fellow! ^-^;;

Friday, April 10, 2009

We Thank TheeBoth riches and honor come of thee, and thou reignest over all;
and in Thine hand is power and might;
and in Thine hand it is to make great, and to give strength unto all.
Now therefore, our God, we thank Thee, and praise Thy glorious
name.


(Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa Iyo,
at Ikaw ang nagpupuno sa lahat; at nasa Iyong kamay ang kapangyarihan at
kalakasan;
at nasa Iyong kamay ang pagpapadakila, at pagpapalakas sa lahat.
Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagpasasalamat sa Iyo,
at aming pinupuri ang Iyong maluwalhating pangalan.)


1 Chronicles 29:12, 13

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God

A Fruitful Friday to all!

Thursday, April 9, 2009

To Deliver TheeBe not afraid of their faces: for I am with theeto deliver thee, saith the
LORD.


(Huwag kang matakot dahil sa kanila;
sapagka't ako'y sumasaiyo upang iligtas kita, sabi ng Panginoon.)


Jeremiah 1:8

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God

Faithful Thursday! Good morning,
fellow!
^-^;;

Wednesday, April 8, 2009

Tender MercyBehold, we count them happy which endure.
Ye have heard of the patience of Job,
and have seen the end of the Lord; that
the Lord is very pitiful, and of tender mercy.


(Narito, tinatawag nating mapapalad ang nangagtiis:
inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job, at inyong nakita
ang pinapangyari ng Panginoon, kung gaano ang lubos
na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon.)


James 5:11

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God

Grand Wednesday, fellow!

Tuesday, April 7, 2009

ReturnThen shall ye return, and discern between the righteous and the wicked,
between him that serves God and him that serves him not.

(Kung magkagayo'y manunumbalik kayo
at makikilala ninyo ang matuwid at ang masama,
yaong naglilingkod sa Diyos at yaong hindi naglilingkod sa Kaniya.)

Malachi 3:18

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God

Well-Off Tuesday to you,
fellow!

Monday, April 6, 2009

Prosper in all you doKeep therefore the words of this covenant and do them,
that ye may prosper in all that ye do.


(Ganapin nga ninyo ang mga salita ng tipang ito, at inyong gawin,
upang kayo'y guminhawa sa lahat ng inyong ginagawa.)


Deuteronomy 29:9

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God


Great Monday, fellow!

Sunday, April 5, 2009

Out of Troubles17
The righteous cry and the LORD hears and delivers them out of all their
troubles.
18

The LORD is nigh unto them that are of a broken heart; and saves such as
be of a contrite spirit.
19

Many are the afflictions of the righteous: but the LORD delivers him out
of them all.

(17
Ang matuwid ay nagsidaing, at dininig ng Panginoon, at iniligtas sila sa
lahat nilang mga kabagabagan.
18

Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso, at inililigtas
ang mga may pagsisising diwa.
19

Marami ang kadalamhatian ng matuwid; nguni't inililigtas ng Panginoon sa
lahat.)

Psalm 34:17-19

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God

A worry-free Sunday to all!

Saturday, April 4, 2009

Not Spirit of FearFor God hath not given us the spirit of fear;
but of power and of love, and of a sound mind.


(Sapagka't hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan;
kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan.)


2 Timothy 1:7

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to GodHappy Saturday!Friday, April 3, 2009

More AcceptableTo do what is right and just is more acceptable to the LORD than
sacrifice.


(Ang gumawa ng tama at matuwid ay lalong kalugod-lugod sa Panginoon kay sa hain.)


Proverbs 21:3

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God

Fair Friday, fellow!

Thursday, April 2, 2009

Love ForgivesHate stirs up trouble, but love forgives all offenses.

(Ang pagtatanim ng galit ay humihila ng mga kaalitan:
nguni't tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng pagsalangsang. )

Proverbs 10:12

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God

Worry-free Thursday, fellow!

Wednesday, April 1, 2009

I Thank My GodFirst, I thank my God through Jesus Christ for you all,
that your faith is spoken of, throughout the whole world.


(Kauna-unahan, ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos
sa pamamagitan ni Jesucristo tungkol sa inyong lahat,
na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanglibutan.)


Romans 1:8


glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God

A Refreshing Wednesday to all!