Sunday, August 9, 2009

My Peace


"Peace I leave with you; My peace I give to you; not as the world gives, do I
give to you.
Let not your heart be troubled, not let it be fearful."

(Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko
sa inyo:
hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo.
Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man.)

John 14:27

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God

Way you go, fellow! Have a well-situated day!

Saturday, August 8, 2009

An Acceptable Service


... let us show gratitude, by which we may offer to God an acceptable service with reverence and awe;

Hebrews 12:28

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God

Thankful Saturday,indeed!
Great day ahead, fellow!

Friday, August 7, 2009

Thy Loving Kindness


O continue Thy loving kindness unto them that know Thee; and Thy righteousness to the upright in heart.

(Oh, ilagi Mo nawa ang Iyong kagandahang-loob sa kanila na nangakakakilala sa Iyo: at ang Iyong katuwiran sa matuwid sa puso.)

Psalm 36:10

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God

Thoughtful Friday, fellow!

Thursday, August 6, 2009

Thanking The Lord


It came even to pass, as the trumpeters and singers were as one, to make one sound to be heard in praising and thanking the LORD; and when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instruments of music, and praised the LORD, saying, For He is good; for His mercy endureth forever: that then the house was filled with a cloud, even the house of the LORD;

(Nangyari nga, nang ang mga nangagpapakakak at mga mangaawit ay nangagkakatugma, upang mangagpatunog ng isang tunog na maririnig sa pagdalangin at pasasalamat sa Panginoon; at nang kanilang itaas ang kanilang tinig na katugma ng mga pakakak, at mga simbalo, at mga panugtog ng tugtugin at magsipuri sa Panginoon, na magsipagsabi, Sapagka't Siya'y mabuti; sapagka't ang Kaniyang kaawaan ay magpakailan man: na nang magkagayo'y ang bahay ay napuno ng ulap; sa makatuwid bagay ang bahay ng Panginoon,)

2Chronicles 5:13

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God

A blessed day to all !

Wednesday, August 5, 2009

Thankfully Acknowledge


"Through Him, therefore, let us constantly and at all times
offer up to God a sacrifice of praise, which is the fruit of lips
that thankfully acknowledge and confess and glorify His name"

(Hebrews 13:15, AMP)

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God glory be to God

Grateful Wednesday to all!

Tuesday, August 4, 2009

Strengthen Me


My soul melts for heaviness: strengthen Thou me according unto Thy word.

(Ang kaluluwa ko'y natutunaw sa kabigatan ng loob: Iyong palakasin ako ayon sa Iyong salita.)

Psalm 119:28

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God
Great Tuesday to you, fellow!

Monday, August 3, 2009

Soft Answer


A soft answer turns away wrath: but grievous words stir up anger.

(Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit.)

Proverbs 15:1

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God

Have a tranquil Monday!

Sunday, August 2, 2009

Shine On you


The LORD bless you, and keep you: The LORD make His face shine on you, and be gracious to you: The LORD lift up His countenance on you, and give you peace.

Numbers 6:24~26

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God glory be to God
Great Sunday to all!

Saturday, August 1, 2009

Set You Free


31 Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed; 32 And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.

(31 Sinabi nga ni Jesus sa mga Judiong yaon na nagsisisampalataya sa kaniya, Kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko; 32 At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohana'y magpapalaya sa inyo. )

John 8:31-32

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God
Well-off Saturday to all, fellow!