Sunday, June 28, 2009

Bless Them


Bless them which persecute you: bless, and curse not.

(Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig; pagpalain ninyo, at huwag ninyong sumpain.)

Romans 12:14

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God glory be to God

Saturday, June 27, 2009

Clean Heart


Who can say, I have made my heart clean, I am pure from my sin?

(Sinong makapagsasabi, nilinis ko ang aking puso, ako'y dalisay sa aking kasalanan?)

Proverbs 20:9

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God

Friday, June 26, 2009

Cleanse


Who can understand his errors? Cleanse thou me from secret faults.

(Sinong makasisiyasat ng kaniyang mga kamalian? Paliwanagan mo ako sa mga kubling kamalian.)

Psalm 19:12

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God glory be to God


Monday, June 22, 2009

An Example


Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.

(Huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan.)

1Timothy 4:12

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God glory be to God glory be to
GodSunday, June 21, 2009

For I know the plans I have for you


"For I know the plans I have for you,"declares the Lord, "plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future."

Jeremiah 29:11


Happy Day to All!Photo:
http://www.flickr.com

Saturday, June 20, 2009

Deliver me in thy righteousness


"In thee, O Lord, do I put my trust; let me never be ashamed: deliver me in thy righteousness."
Psalm 31:1

Great Day everyone!

Photo from: http://www.flickr.com

Friday, June 19, 2009

Do not be weary


In trying times, don't quit trying..

"And let us not be weary in well-doing: for in due season we shall reap if we do not lose heart."

Galatians 6:9


Great Friday to all!

Thursday, June 18, 2009

Ask what you will


"If you abide in Me and My words abide in you, ask what you will, it shall be done unto you."

John 15:7 Great Day to all!

Wednesday, June 17, 2009

He who began a good work...

"..He who began a good work and you will carry it out to completion." Phil. 1:6

Be patient enough to believe, God is working out His plan for you and He will fulfill it.


Great day everyone!!! God bless you!

Sunday, June 14, 2009

Saturday, June 13, 2009

Whosoever hears


Therefore whosoever hears these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock: And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house; and it fell not; for it was founded upon a rock. And every one that hears these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand: And the rain descended, and the floods came,and the winds blew, and beat upon that house; and it fell: and great was the fall of it.(Kaya't ang bawa't dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap, ay matutulad sa isang taong matalino, na itinayo ang kaniyang bahay sa ibabaw ng bato: At lumagpak ang ulan, at bumaha, at humihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na yaon; at hindi nabagsak: sapagka't natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawa't dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap, ay matutulad sa isang taong mangmang, na itinayo ang kaniyang bahay sa buhanginan: At lumagpak ang ulan, at bumaha, at humihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na yaon; at nabagsak: at kakilakilabot ang kaniyang pagkabagsak.)


Matthew 7:24~27

Friday, June 12, 2009

We may serve


Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear

(Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Diyos)

Hebrew 12:28

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God

Great Friday, fellow!

Thursday, June 11, 2009

We are His Children


How great is the love the Father has lavished on us, that we should be called children of God! And that is what we are!

1 John 3:1

glory be glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God

Great day fellow!

Wednesday, June 10, 2009

To Sing Praises


Praise the Lord! For it is good to sing praises to our God; For it is pleasant and praise is becoming.
(Purihin ninyo ang Panginoon; sapagka't mabuting umawit ng mga pagpuri sa ating Diyos; sapagka't maligaya, at ang pagpuri ay nakalulugod.)

Psalm 147:1

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory be to
God

May your Wednesday be hassle-free, fellow!
^-^;;

Tuesday, June 9, 2009

Suffer for Well-doing


For it is better, if the will of God be so, that ye suffer for well doing, than for evil doing.

(Sapagka't lalong magaling, kung gayon ang iniibig ng kalooban ng Diyos na kayo'y mangagbata dahil sa paggawa ng mabuti kay sa dahil sa paggawa ng masama.)

1 Peter 3:17

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God

Well-off Tuesday, fellow!

Monday, June 8, 2009

Praise and Thanks


"…Give praise and thanks to the Lord of hosts, for the Lord is good;
for His mercy and kindness and steadfast love endure forever!
For I will cause the captivity of the land
to be reversed and return to be as it was at first, says the
Lord"

(Jeremiah 33:11, AMP)

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God

A tranquil Monday to all!

Sunday, June 7, 2009

In Their Hearts


Deceit is in the heart of them that imagine evil: but to the counselors of peace is joy.
(Pandaraya ay nasa puso ng mga kumakatha ng kasamaan: nguni't sa mga tagapayo ng kapayapaan ay kagalakan.)

Proverbs 12:20

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God

Nice Sunday, fellow!

Saturday, June 6, 2009

Honor Them


Honor thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the LORD thy God gives thee.

(Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina: upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos.)

Exodus 20:12

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God glory be to God

Great Saturday to all !

Friday, June 5, 2009

God is Light


This then is the message which we have heard of Him, and declare unto you, that God is light,and in Him is no darkness at all.
(At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita, na ang Diyos ay ilaw, at sa Kanya'y walang anomang kadiliman.)

1 John 1:5

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God glory be to God


Enlightening Friday to all!

Thursday, June 4, 2009

Gives more grace


But God gives more grace. As the scripture says, "God resist the proud, but gives grace to the humble."

(Nguni't siya'y nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, "Ang Diyos ay sumasalungat sa mga palalo, datapuwa't nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba.")

James 4:6

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God

It's a humbling Thursday!
Good morning, fellow!

Wednesday, June 3, 2009

Dwell in you


Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom; teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord.

(Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Cristo; ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos.)

Colossians 3:16

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God glory be to God glory be to God

Have a worry-free Wednesday, fellow!

Tuesday, June 2, 2009

Afflictions


Many are the afflictions of the righteous: but the LORD delivers him out of them all.

(Marami ang kadalamhatian ng matuwid; nguni't inililigtas ng Panginoon sa lahat.)


Psalm 34:19

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God glory be
to God glory be to God glory be to God glory be to
God glory be to God glory be to God glory be to God


Well-situated Tuesday to you, fellow!

Monday, June 1, 2009

Abstain from..


Abstain from all appearance of evil.
(Layuan ninyo ang bawa't anyo ng masama.)

1Thessalonians 5:22

glory be to God glory be to God glory be to God glory be to God
glory be to God glory be to God glory be to God glory
be to God
Have a nice day!